0

Dipping Application (Activator) 2oz/59.1ml (Refill)

Price: $17.00
  • Bước 3 là Chất kích hoạt của NuRevolution
  • Sử dụng chất lỏng này ở giữa các lớp bột để tạo ra màu sắc tốt nhất
Weight0.22 lbs
Dimensions1.5 × 1.5 × 4.6 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dipping Application (Activator) 2oz/59.1ml (Refill)”

Your email address will not be published.