0

Dipping Application (Activator) 0.5oz/15ml

Price: $7.50
  • Bước 3 là Chất kích hoạt của NuRevolution
  • Sử dụng chất lỏng này ở giữa các lớp bột để tạo ra màu sắc tốt nhất
Weight0.15 lbs
Dimensions1 × 1 × 3.35 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Dipping Application (Activator) 0.5oz/15ml”

Your email address will not be published.