0

Cutter Poly Tips

Price: $21.00
  • Cắt móng tay acrylic để tạo chữ C hoàn hảo
  • Không cần thêm mẫu bằng giấy. Cũng có thể được sử dụng cho airbrushing
  • Bao gồm các kích thước từ 1-11
Weight0.81 lbs
Dimensions3 × 3 × 0.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Cutter Poly Tips”

Your email address will not be published.